Rada Uczelni

Zadania Rady

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stawia przed członkami Rady Uczelni odpowiedzialne zadania:

  • opiniowanie projektu strategii uczelni,
  • opiniowanie projektu statutu, 
  • monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, 
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat, 
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

  • opiniuje plan rzeczowo-finansowy,
  • zatwierdza sprawozdanie z jego wykonania oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kończy się 31 grudnia 2020 r.