O Radzie

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stawia przed członkami Rady Uczelni odpowiedzialne zadania. Do obowiązków członków tego gremium należeć będzie m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni i statutu, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią.
Kadencja pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kończy się 31 grudnia 2020 r.

Kontakt:

Iwona Staszewska-Chyła,
tel. 504 083 183,
e-mail: iwona.staszewska-chyla@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Rada Uczelni
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz